วิสัยทัศน์กลุ่มสาระ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิสัยทัศน์ 

    พัฒนาทักษะทางภาษา  อาชีพก้าวหน้าสู่อาเซียน  ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์  มุ่งมั่น  ใช้เทคโนโลยี            มีความเป็นไทย  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ

     จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ส่งเสริมความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

Comments