วิสัยทัศน์ รร.

                                         วิสัยทัศน์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภายในปี  ๒๕๕๖๑  นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป  ร้อยละ  ๕๐  มีทักษะชีวิตสู่สากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Comments